การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในปีการศึกษา 2566  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดี นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทในการไหว้ มีทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  

ข่าว กิจกรรม